boston heart, boston strong.

nicole, southie, 18.